MyST Gatling
отзыв - http://ozvuke.pro/index.php?showtopic=2745